EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1.

Proszę wskazać na co wpływa premia pracownika w symulacji Revas:

2.

W jaki sposób należy obliczyć prognozowany miesięczny popyt na usługę w symulacji Revas?

3.

Pożyczka awaryjna jest:

4.

Wskaż wszystkie elementy, które wpływają na zadowolenie pracowników w symulacji Revas?

5.

Proszę podać, ilu pracowników należy zatrudnić, aby wszystkie wskazane usługi mogły zostać zrealizowane przy założeniu, że miesięczna liczba roboczogodzin dla pracownika wynosi 160.
Usługa 1: Popyt = 125, Liczba roboczogodzin = 2
Usługa 2: Popyt = 70, Liczba roboczogodzin = 1.4
Usługa 3: Popyt = 85, Liczba roboczogodzin = 0.3

6.

Czym różni się karta wyników od skumulowanej karty wyników?

7.

Zakup stanowiska przekłada się na jego dostępność:

8.

Co oznacza utracona sprzedaż?

9.

Dlaczego w zakładce "SPRZEDAŻ" nie widzę usługi, na którą się przygotowywałem i chciałem ją sprzedawać?

10.

Kiedy można zwolnić pracownika w symulacji Revas?