EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Czym różni się karta wyników od skumulowanej karty wyników?
2. Pożyczka awaryjna jest:
3. Dlaczego w zakładce "SPRZEDAŻ" nie widzę usługi, na którą się przygotowywałem i chciałem ją sprzedawać?
4. Kiedy można zwolnić pracownika w symulacji Revas?
5. Co oznacza utracona sprzedaż?
6. W jaki sposób należy obliczyć prognozowany miesięczny popyt na usługę w symulacji Revas?
7. Proszę wskazać na co wpływa premia pracownika w symulacji Revas:
8. Wskaż wszystkie elementy, które wpływają na zadowolenie pracowników w symulacji Revas?
9. Zakup stanowiska przekłada się na jego dostępność:
10. Proszę podać, ilu pracowników należy zatrudnić, aby wszystkie wskazane usługi mogły zostać zrealizowane przy założeniu, że miesięczna liczba roboczogodzin dla pracownika wynosi 160.
Usługa 1: Popyt = 125, Liczba roboczogodzin = 2
Usługa 2: Popyt = 70, Liczba roboczogodzin = 1.4
Usługa 3: Popyt = 85, Liczba roboczogodzin = 0.3

EGZAMIN

Certyfikowany Trener Symulacji Zarządzania Projektami REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest Earned Value?
2. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?
3. Co to jest „kamień milowy”?
4. Do czego służy rezerwa menedżerska?
5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to:
6. Interesariusz to:
7. Zarządzanie projektem to:
8. Co to jest BAC?
9. O czym mówi wskaźnik SPI?
10. Co to jest wykres Gantta?

EGZAMIN

Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

Imię i nazwisko Data egzaminu Email
1. Co to jest BAC?
2. Do czego służy rezerwa menedżerska?
3. W którym wariancie wartość wskaźnika CPI (ang. cost performance index) jest najkorzystniejsza dla projektu?
4. Co to jest „kamień milowy”?
5. O czym mówi wskaźnik SPI?
6. Zarządzanie projektem to:
7. Co to jest Earned Value?
8. Co to jest wykres Gantta?
9. Interesariusz to:
10. Zarządzanie ryzykiem w projekcie to: